Публикации

За седмокласниците

Изображение
Здравейте, приятели от ПГ по ПСТТ "Н. Й. Вапцаров", град Ямбол и всички останали, които се надяваме да станете такива! Познахте ни, нали? Ние сме  КЛУБ „КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – БАЗОВИ И ЗА НАПРЕДНАЛИ” към Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров", град Ямбол - училището, предлагащо ПРОФЕСИЯ, РАБОТА, СИГУРНОСТ. Вече почти един учебен срок, ние имахме възможност да работим и да усъвършенстваме нашите дигитални умения по  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и  инвестиционни фондове. Времето, в което работехме ни даде увереност в собствените сили, уверихме се, че можем да бъдем отговорни и най-вече внимателни, работейки в голямата общност на онлайн пространството. Вие вече познавате част от нашата работа - имахме удоволствието да ви поздравим за измин